Doelstelling en Visie

Context

In onze omgeving zien we familieleden, vrienden en bekenden ouder worden. Dat gaat soms gepaard met beperkingen – lichamelijk, psychosociaal of geheugenproblemen – en dat maakt mensen onzeker en angstig. Mensen vinden het vaak moeilijk om het dagelijkse ritme vast te houden of terug te vinden. Ze hebben behoefte aan structuur en zijn gebaat bij zinvolle en bij hun leefstijl passende activiteiten in een veilige, vertrouwde en herkenbare omgeving.

Bij ouderen die zelfstandig blijven wonen ervaren de partners dat er een, vaak zware, taak bij komt. Juist deze partners en mantelzorgers zijn gebaat bij een passende en geaccepteerde vorm van ontzorgen.

Doelstelling

Eén of meer dagen verblijven op onze Gasthoeve de Olde Hof kan in deze behoeften voorzien. Wij kunnen mensen, met of zonder een indicatie, een plezierige en passende dag invulling bieden met vertrouwde dagelijkse ijkpunten. Daarbij zijn voor ons zelfredzaamheid, participatie, samenwerking en interactie belangrijk. Hierbij wordt gekeken naar individuele wensen en een passende groepssamenstelling.

Door het kleinschalig karakter is er ruimte voor persoonlijke aandacht en zorg. Het doel is om Gasthoeve de Olde Hof een plek te laten zijn waar de gasten zich prettig, veilig, gewaardeerd, verzorgd en nuttig weten.

Visie

Wij vinden het belangrijk om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren voor onze cliënten, met respect voor ieder individu.
Om goed in te kunnen spelen op de behoefte van de individuele gast / bezoeker vinden wij het belangrijk hem of haar goed te leren kennen. Waar is hij / zij opgegroeid, hoe waren de omstandigheden vroeger en op welke manier heeft het leven zich verder ontwikkeld? Wat waren en zijn de gewoontes, bezigheden en hobby’s?

Door dit goed in beeld te brengen en hier rekening mee te houden in de benadering, het aanbieden van activiteiten en de aankleding van de omgeving hopen we onze gasten ‘het gevoel van thuis’ te kunnen geven.

Het stabiliseren of vergroten van de kwaliteit van leven staat voor ons voorop. Mensen zijn vrij om op een positieve manier te genieten, te ontdekken en te ervaren.

Wij staan daarbij open voor samenwerking met bestaande zorgaanbieders en andere (particuliere) initiatieven. We beseffen dat er juist in de (ouderen)zorg de afgelopen paar jaren veel is veranderd en dat er nog veel onzeker is. We zien tegelijk veel nieuwe kansen en mogelijkheden. We willen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en juist ook richting gemeente(n) een serieuze aanbieder zijn die op maat en met flexibiliteit zoekt naar juiste en passende oplossingen voor mensen.

Doelgroep

Gasthoeve de Olde Hof is er in de eerste plaats voor ouderen. Hier zijn de voorzieningen, activiteitenaanbod en begeleidingsdeskundigheid vooral op gericht. Tegelijk willen we een open gemeenschap zijn, zonder strakke kaders van wie hier wel of niet kunnen of mogen komen.
We hebben een brede blik en denken, naast ouderen als primaire doelgroep, bijvoorbeeld aan mensen met Niet-aangeboren Hersenletsel en 50-plussers met psychische problematiek. Vaak zal er ook sprake zijn van overlap.

Belangrijk is dat wij in staat zijn iemand een daginvulling met meerwaarde te bieden en dat iemand past binnen de setting van de Olde Hof en de aanwezige gasten.

Daarom zullen we tegelijk ook werken met contra-indicaties, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, zelfredzaamheid in ADL, enz. We hanteren op voorhand geen strakke criteria maar benoemen wel een aantal aspecten die tot een contra-indicatie kunnen leiden zoals mobiliteit, gedrag (dwalen, agressie). De openheid van de Olde Hof maakt deze voor hen minder geschikt. Of iemand op onze Gasthoeve past, verschilt per situatie. Na aanmelding volgt een intakegesprek. Op basis hiervan bepalen wij of de persoon past binnen onze organisatie en de groep.

We willen onze bijzondere plek graag delen en tegelijk onze ambitie om te ondernemen verder vormgeven. En dat op een manier waarmee we ook nieuwe verbindingen kunnen leggen met de samenleving. Het bedrijf moet ook na deze ontwikkelfase duurzaam en perspectiefvol zijn, passen in de omgeving en inspelen op vragen en behoeften van deze tijd én die van de toekomst!