Actualiteit en Markt

We beseffen dat afgelopen jaren een grote verandering heeft plaatsgevonden. De decentralisatie van zorg van de Rijksoverheid naar gemeenten, de switch van AWBZ naar WLZ en vooral de introductie van de WMO heeft een stevige impact. Op gemeenten en op mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. Wij zijn er van overtuigd dat we juist in deze setting van (meer)waarde kunnen zijn.

We zijn kleinschalig, flexibel, gewend maatwerk te leveren, deskundig en zeer betrokken op mensen. We geven aandacht en ruimte, maar niet om te pamperen. Juist de boerennuchterheid en praktische aanpak bieden veiligheid, warmte en kansen om te stabiliseren, groeien en te ontwikkelen!

Het spreekt vanzelf dat we bij de ontwikkeling van deze plannen de ‘markt’ hebben onderzocht. We zijn ons bewust van trends en ontwikkelingen en bewegen daar graag in mee.

Het is een open deur te vertellen dat Nederland vergrijsd; Drenthe nog een beetje sneller dan andere provincies. De gemeente Noordenveld had in 2015 7.670 inwoners van 65 jaar en ouder (25% van de totale bevolking). In 2025 is dit naar verwachting gestegen tot 9.170 (30%) en in 2040 tot 10.500 (38%).

Een tweede belangrijke trend is de wens en noodzaak van langer zelfstandig wonende ouderen. De ouderenzorg (verpleging & verzorging) heeft de afgelopen jaren – noodgedwongen – een forse verandering doorgemaakt door verlaging van de capaciteit.

Langer thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers, partners hebben daardoor extra, flexibele en ‘op maat gesneden’ ondersteuning nodig.
Dit betreft zowel het ondersteunen en ontlasten van partners en mantelzorgers als het positief begeleiden, stimuleren en activeren van ouderen met een (toenemende) beperking. We zien tegelijk dat de ‘nieuwe generatie senioren’ zich daarin mondiger, zelfbewuster en onafhankelijker opstelt.

Het aanbieden van (vernieuwende) vormen van dagverzorging en dagbesteding is daarbij een belangrijke factor.

Naast het bestaande aanbod van voorzieningen zien we daarom goede mogelijkheden voor een aanvullend en onderscheidend, kwalitatief hoogwaardig aanbod. Een initiatief dat tegemoet komt aan het motto van vandaag, ‘vraag gestuurde zorg’ en ‘zorg op maat’ en door kleinschaligheid en flexibiliteit inspeelt op veranderende en ontwikkelende wensen en behoeften.

Belangrijk daarbij is dat we ons tegelijk bewust zijn van het maatschappelijk kader, de criteria en spelregels die de lokale en regionale overheid – en daarmee onze samenleving – hieraan stelt. Denk aan toegankelijkheid, financiering, samenwerking, enzovoort. Hierin willen we nadrukkelijk en op een positieve manier meewerken en we zien ons als aanvullend, complementair aan het bestaande zorgaanbod.